Filtering by: Seminar

Oct
30
to Oct 28

LIQUID IDENTITIES

Still from the film "Liquid Wonderworld" by Rachel Andersen Gomez

Still from the film "Liquid Wonderworld" by Rachel Andersen Gomez

For information in English, please scroll down.

«Liquid Identities»
Dokumentarfilmprogram med etterfølgende paneldiskusjon

Søndag 30. oktober
Kl 12.30 – 15.15
Harstad Kino, Sal 2
Kr 90,- / Gratis med festivalpass, men billett må hentes ut på Harstad Kino

For nesten et halvt århundre siden beskrev den norske antropologen Harald Eidheim hvordan etnisk identitet er sosialt stigmatiserende, og har forrang blant identitetsmarkører hva gjelder både kollektiv og individuell identitet – om den så er selvtilskrevet eller beskrevet av andre. I dag ser vi hvordan den hegemoniske frihetsideologien påvirker hvordan man forstår identitetskonstruksjon som noe som kan kontrolleres, kombineres, tilpasses i en uendelighet av variasjoner – litt som når man plukker ingredienser fra en salatbar – både på individuelt og kollektivt nivå. Gjennom å diskutere hvordan stigma, undertrykkelse og skam fremdeles preger kolonialistiske relasjoner i dag vil vi i dette panelet undersøke hvordan doble/ multiple identiteter bringer oss nærmere en forståelse av det 21. århundres identitetspolitikk, og hvordan helbredelse og forsoning forutsetter at man lytter til og søker å forstå både individuelle historier og kollektive opplevelser.   

Diskusjonen vil foregå på engelsk.


Panelmedlemmer:

Britt Kramvig - Visuell antropolog og professor ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Norges arktiske universitet.

Scott MacKenzie – Film- og medieviter ved Queens University, Canada, og spesialiserer seg blant annet på film fra Arktis.

Moderator – Brigt Dale er statsviter og visuell sosialantropolog, ansatt ved Nordlandsforskning, som bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.


Filmprogrammet:

DREAMLAND
Dokumentar, 58 min, Regissør: Rachel A Gómez, 2016, Land: Norge. Produsent: Britt Kramvig, Aldersgrense : 15 år
Ultima Thule: The High North: grenseland: der livet fryses fast: ondskapen får et ansikt og ingen bevegelser lenger er mulig. Der vi når grensen for vår egen eksistens og gjennom denne kan reise hjem gjennom natten, gjennom drømmen til der i oss vi finner ro og kan leve med vår egen uro.
Denne dokumentaren er filosofisk «roadmovie», der vi følger visuell antropolog og nordlending, Britt Kramvig, på reise i Finnmark, der hun hører historiene til folk som bor der, og hun gjør seg tanker om hvor vi kommer fra, og hvor vi går hen her nord.
 

LIQUID WONDERWORLD
Dokumentar, 45 min, Regissør: Rachel A Gómez, 2016, Land: Norge og Argentina. Produsent: Britt Kramvig, Aldersgrense : 15 år

Nomadisme blir en generell egenskap hos den flytende moderne mannen, der han flyter gjennom sitt eget liv som en turist: skifter hjemsteder, jobber, ektefeller og verdier. Et tankesett med vekt på det skiftende heller enn å bo - noe som kan gjøre en gjenstand fange av sin egen eksistensielle skapelse.

Denne dokumentaren følger regissørens personlige familieliv; hennes Argentinske mann, seg selv fra Tromsø, og deres datter.

BIHTTOŠ
Dokumentar, Regissør: Elle-Máijá Tailfeathers. Skuespillere: Duncan Ollrenshaw, Mariel Belanger, Laura Wilson, Elle-Máijá Tailfeathers, Ánde Somby, Máret Álie Gaup Beaska. Spilletid: 14 min. År: 2014. Land: Canada og Norge. Produsent: Elle-Máijá Tailfeathers, Laura Good. Aldersgrense: 15 år

Ved å blande arkivmateriale, rekonstruksjoner og animasjon, uforsker Elle-Maija Tailfeathers hvordan gammel urett påvirket ekteskapet til hennes mor, som er av Blackfoot indiansk avstamning, og hennes samiske far. BIHTTOŠ (samisk for rebell) er en poetisk og gripende dokumentar.

 

INFORMATION IN ENGLISH

Liquid identities
Film programme with following panel discussion
Venue: Harstad Kino
NOK 90,- / Free w/festival pass, but ticket needs to be collected at the venue

Almost half a century ago, The Norwegian anthropologist Harald Eidheim captured the sentiments of the time with his understanding of ethnic identity as a social stigma, as a signifier of individual and collective identity – as both a burden and a blessing, but nonetheless as a given. Today, as ethics of individual choice and freedom are promoted and provided hegemony, identities (in plural) are often described as something that can be moulded, created, manipulated, controlled and combined in a myriad of ways – much as ingredients in a salad bar – both by the individual and the collectives these individuals ascribe to. Through discussions on how stigma, repression and shame still prevails in colonialist relationships today, this panel will seek to investigate how knowledge about dual (or multiple) identities – both ascribed and inscribed – can provide a better insight into the politics of identity in the 21st Century, and how healing and reconciliation necessitates that both individual stories and collective experiences are heard. 

Panelists:

Britt Kramvig - Visual anthropologist and professor at the Institute for Tourism and Northern Studies, UiT Norwegian Arctic University.

Scott MacKenzie - film and media expert at Queen's University, Canada, and specializes in, among other, film from the Arctic.

Moderator - Brigt Dale is a political scientist and visual anthropologist, employed by Nordlandsforskning, contributing to knowledge for society and business.

Film program:

DREAMLAND
Documentary, 58 min, Director: Rachel A Gómez, 2016 Country: Norway. Producer: Britt Kramvig, Age: 15 years

Ultima Thule: The High North: borderland, where life is frozen solid, evil gets a face and no movements are longer possible. Where we reach the limit of our own existence and through this can go home through the night, through the dream where for us we will find peace and can live with our own turmoil.
This documentary is a philosophically "road movie", where we follow the visual anthropologist and northern Norwegian, Britt Kramvig, traveling around the most northern part of Norway, Finnmark, where she listens to stories of people who live there, and she ponders on where we come from and where we are going, up here in the north.

LIQUID WONDER WORLD
Documentary, 45 min, Director: Rachel A Gómez, 2016 Country: Norway and Argentina. Producer: Britt Kramvig, Age: 15 years

Nomadism becomes a general trait of the liquid modern man, as he flows through his own life like a tourist: changing places, jobs, spouses and values. A mind-set with an emphasis on shifting rather than staying - which can make a subject prisoner of it's own existential creation.
This documentary follows the director's personal family life; her Argentine husband, herself from Tromso, and their daughter.

Courtesy of Elle-Maija Tailfeathers and Moving Images, Canada

Courtesy of Elle-Maija Tailfeathers and Moving Images, Canada

BIHTTOŠ
Documentary, Director: Elle-Maija tailfeather. Starring: Duncan Ollrenshaw, Mariel Belanger, Laura Wilson, Elle-Maija tailfeather, Somby, Máret Alie Gaup Beaska. Runtime: 14 min. Year: 2014. Country: Canada and Norway. Producers: Elle-Maija tailfeather, Laura Good. Age: 15 years

Mixing archival footage, re-enactments and animation, Elle-Máijá Tailfeathers’ poetic and poignant documentary BIHTTOŠ (Sámi for rebel) explores how past injustices impacted the marriage of her mother, who is of Blackfoot Native American descent, and her Sámi father.

    

 

View Event →
Oct
29
to Oct 28

ARCTIC URBANISM

Photo: Knut Åsdam, from the film "Egress" (2013)

Photo: Knut Åsdam, from the film "Egress" (2013)

For information in English, please scroll down

Arctic Urbanism
Paneldiskusjon, med tilhørende filmprogram før
Harstad Kino, lørdag 29. oktober, kl 19.25
Kr 90,- / Gratis med festivalpass, men billett må hentes ut på Harstad Kino

I forbindelse med Arctic Moving Image & Film Festival har den Tromsøbaserte kuratoren Hanne Hammer Stien kuratert et todelt kunstprosjekt som består av et bestillingsverket ‘du mah heures pah maj’ av Georgia Munnik og et filmprogram med Knut Åsdam, med påfølgende debatt under tittelen Arktisk urbanisme.

Arctic Urbanism (Arktisk urbanisme):
Debatt med Knut Åsdam, Tone Huse og Scott McKenzie, ledet av Hanne Hammer Stien

Filmene til Knut Åsdam gjør det tydelig at vi mennesker står i en relasjon til- og interagerer med omgivelsene våre. Både arkitektur og språk, men også teknologi er med på å forme hvordan vi forholder oss til hverandre og til den verden som omgir oss. Måten vi innretter byer på i dag, og kapitalismens innvirkning på denne innretningen har stor betydning for hvordan det er å være menneske. De stedene Åsdam har benyttet som råmateriale i filmene sine så langt, som for eksempel London, kjennes likevel veldig langt fra Arktis. Likevel er det noen av de samme mekanismene som gjør seg gjeldene når det gjelder formasjonen av byer og landskap i Arktis, som Åsdam sirkler inn når han undersøker urbane samfunn i Europa. Den fremmedgjøringen som karakterene i Åsdams filmer føler på står også i kontrast til en romantisk fremstilling av menneskene i Arktis, der menneskenes nærhet til naturen er en gjennomgripende faktor. Ser vi nærmere på kunst knyttet til Arktis så fremstår det som om de strukturene Åsdam så fengslende beskriver er fraværende i Arktis (Subarktis), eller ikke har noe med dette området å gjøre. Er det virkelig slik? I en debatt under tittelen Arktisk urbanisme har kurator Hanne Hammer Stien invitert samfunnsgeograf Tone Huse, filmviter Scott McKenzie og Knut Åsdam til å reflketere over disse spørsmålene.

Foto: Mari Hildung

Foto: Mari Hildung

Hanne Hammer Stien er utdannet kunsthistoriker fra UiT Norges arktiske universitet (2004). Som frilans kurator og skribent bosatt i Tromsø er hun opptatt av å stille spørsmålstegn til romantiske ideer knyttet til landskapet i nord og menneskene som bor her. Relasjoner mellom samtid og fortid er ofte omdreiningspunkt for Stiens kuratoriske prosjekter som både tar for samtidskunst og historisk kunst. Stien underviser i teori på MA-programmet ved Kunstakademiet i Tromsø og fra juli 2016 til juli 2017 er hun daglig leder ved Polarmuseet i Tromsø. Stien har redigert antologien Vit at jeg elsker deg – Om kunst og sted, som ble utgitt av Orkana Forlag i 2015. Stien sitter i styret til Stiftelsen Kunstkritikk og Nordnorsk Kunstnersenter, og hun er medlem av det kunstneriske rådet til Lofoten International Art Festival (LIAF).

 

INFORMATION IN ENGLISH

Filmprogramme og panel discussion:
Saturday 29 October, 19.25
Venue: Harstad Kino.
NOK 90,- / Free with festival pass, but ticket will need to be collected at the venue

As part of the Arctic Moving Image & Film Festival, Tromsø-based curator Hanne Hammer Stien has curated a two-part art project consisting of the commissioned work ‘du mah heures pah maj’ by Georgia Munnik and a film programme with films by Knut Åsdam, followed by a debate entitled Arctic urbanism.

Arctic urbanism:

Debate involving artist Knut Åsdam, human geographer Tone Huse and film scholar Scott McKenzie, moderated by Hanne Hammer Stien

Knut Åsdam’s films make it clear that us humans have a relational connection to and interaction with our surroundings. Architecture, language and also technology play a part in shaping how we relate to each other and to the world surrounding us. The way we organize cities today, and the part capitalism plays in this, has a major impact on what it’s like to be human. However, the places Åsdam has used in his films to date, such as London, still feel far removed from the Arctic. Nevertheless, some of the same mechanisms are still relevant when it comes to the formation of towns and landscapes in the Arctic, which Åsdam encircles when he e’du mah heures pah maj’amines urban societies in Europe. The alienation that the characters in Åsdam’s films feel is also in stark contrast to the romantic presentation of the people in the Arctic, where an important factor is the people’s closeness to nature. If we take a closer look at art associated with the Arctic, it appears as if all the structures Åsdam describes so compellingly are absent in the Arctic (Subarctic) or are unrelated to this area. Is this really the case? In order to reflect on these questions, curator Hanne Hammer Stien has invited human geographer Tone Homes, film scholar Scott McKenzie and Knut Åsdam to participate in a debate entitled Arctic urbanism.

Foto: Mari Hildung

Foto: Mari Hildung

Hanne Hammer Stien graduated as an art historian from UiT The Arctic University of Norway (2004). As a freelance curator and writer living in Tromsø, she has an interest in asking questions about the romantic ideas associated with the landscape in the north and the people who live here. Relations between past and present are often a theme of Stien’s curatorial projects, which feature both contemporary and historical art. Stien lectures in theory in the MA programme at the Academy of Contemporary Art and Creative Writing in Tromsø and is acting Manager of the Polar Museum in Tromsø (July 2016 to July 2017). Stien edited the anthology Vit at jeg elsker deg – Om kunst og sted (Know that I love you: About art and place), which was published by Orkana Forlag in 2015. Stien is on the Board of Stiftelsen Kunstkritikk (The Norwegian Art Criticism Foundation) and is a member of the Artistic Advisory Board of the Lofoten International Art Festival (LIAF).

View Event →
Oct
28
to Oct 28

ARCTIC MOVING IMAGE SEMINAR

For information in English, please scroll down.

3 dagers morgenseminar
Fredag 28. - søndag 30. oktober
Kl 9.30 - 12.00 hver dag
Sted: Scandic Hotell Harstad
Pris: Kr 50,-

 

Ed Webb-Ingall vil holde et tre-dagers seminar på festivalen, der du vil bli invitert til å aktivt engasjere deg med programmet innen 'bevegelige bilder' på festivalen. Om du er interessert i bevegelige bilder, altså videokunst, eksperimentell film og tidsbaserte installasjoner og skulpturer, eller en aktør innen kunst og/eller film, så er du hjertelig velkommen.

Seminaret er strukturert rundt tre økter, en hver dag, på hver 2,5 timer fredag 28. oktober til søndag 30. oktober, der gruppen blir invitert til å delta aktivt i diskusjoner om utvalgte verk som vises på festivalen og hvordan disse forholder seg til aktuelle diskusjoner i kunstverdenen og i henhold til bevegelige bilders praksis. Temaer som kuratoriske problemer, lokaler og festivalens struktur vil også kunne diskuteres, og det er mulig å reflektere over eventuelt eget arbeid i forhold til diskusjonen.

Seminaret er for kunstnere, filmskapere, kuratorer, skribenter, forskere, studenter og andre som er engasjert med film og bevegelige bilder innenfor sin egen praksis, eller de som bare er interessert i bevegelige bilder. Deltakerne vil bli forventet å delta på hver økt og å bidra med å bestemme programmet gjennom en kombinasjon av åpen, kritisk respons og selvrefleksjon. Workshopavgiften inkluderer adgang til de utvalgte visningene på festivalen som vil diskuteres på workshop'en.


3 day morning seminar
Friday 28 - Sunday 30 October
9.30 am - 12.00 hver dag
Venue: Scandic Hotel Harstad
Ticket price: NOK 50,- (approx GBP 5,-)

The experienced workshop leader, filmmaker and writer, Ed Webb-Ingall will hold a three-day morning seminar at Arctic Moving Image & Film Festival. The seminar will respond to and actively engage with the 'moving image' programme of the festival. It will be structured around three, two and a half-hour long sessions every morning from Friday 28 October to Sunday 30 October (9.30am-12.00pm) at Harstad Scandic Hotel, where the group will be joined by artists involved in the festival. The members of the group will be invited to actively participate in the sessions, and reflect upon their own work if applicable. Seminar participants will also attend the festivals screenings free of charge, and draw upon and interrogate their responses to these – extending from themes, issues, curatorial premises and the festival’s structure itself to individual works as they relate to a developing, ongoing conversation around contemporary moving image practices.

The seminar is for artists, filmmakers, curators, writers, researchers, students and others engaged with film and moving image within their own practice. Also people who have no professional link to film and moving image, but who are interested in learning more about the field, are invited. Participants will be expected to attend every session and to fully contribute in determining the programme through a combination of open, critical response and self-reflection.

Tickets: NOK 50,- (approx 5 Euros - so almost free!) Your place on the seminar includes a free festival pass. Limited places: 20. We will email you with more information before the seminar starts.

 

 

Ed Webb-Ingall er en filmskaper og skribent med interesse i å utforske historier, praksiser og former for kollektivitet og samarbeid. Hans nåværende forskning undersøker hvordan videoteknologi drives innenfor sosiale kontekster og hvordan begrepene mobilitet og tilgang krysser politiske plattformer av community-basert aktivisme og former for representasjon. Han har gjennomført seminarer på London Film Festival, FLARE: London LGBT Film Festival, Artist Moving Image Festival Glasgow, Oberhausen Shot Film Festival og Berwick Film Festival. Han er i dag mentor på Open School East, London og gjennomfører en to-års opphold på The Showroom, London. Nye prosjekter inkluderer co-redigering "The Sketchbooks of Derek Jarman", utgitt av Thames and Hudson, og "We had rather been Invaded", et video-samarbeidsprosjekt som så på arven etter § 28, på oppdrag av Studio Voltaire, London. Han er også en TECHNE stipendiat ved Royal Holloway University, England, hvor hans forskning fokuserer på historie og praktiseringen av community video i Storbritannia mellom 1968 og 1981.


Ed Webb-Ingall is a UK based filmmaker and writer with an interest in exploring histories, practices and forms of collectivity and collaboration. His current research examines the ways in which video technology operated within social contexts and how concepts of mobility and access intersect with political platforms of community-based activism and forms of representation. He has carried out seminars at London Film Festival, FLARE: London LGBT Film Festival, Artist Moving Image Festival Glasgow, Oberhausen Shot Film Festival and Berwick Film Festival. He is currently a mentor at Open School East, London and is carrying out a two-year residency at The Showroom, London. Recent projects include co-editing The Sketchbooks of Derek Jarman, published by Thames and Hudson and We Have Rather Been Invaded, a collaborative video that looked at the legacy of Section 28, commissioned by Studio Voltaire, London. He is also a TECHNE PhD candidate at Royal Holloway University, England, where his research focuses on the history and practice of community video in the UK between 1968 and 1981.

View Event →