Back to All Events

LYS I BEVEGELSE (THE MOVEMENT OF LIGHT)


Still from Cross Road, Michel Pavlou

Still from Cross Road, Michel Pavlou

For information in english scroll down

Med Michel Pavlou og Martin Slaatto, kuratert av Brynjar Bjerkem

Prosjektet er et samabeid mellom AMIFF og produsenten TrAP ( www.trap.no)

The Diving Board + performance // Torsdag 19. 19.00-21.00 // Se åpningsarrangement //Harstad Kino // Kr 110,- .

Kurator og kunstnersamtale // Harstad Kino // Torsdag 19. oktober, kl.21.45 // Gratis

Videoinstallasjoner "Lilith" og "Cross Road" // Byrommet (Scandic og Hårek) //Torsdag 19.-  søndag 22., i Loop

Performance Hvalstrand, Martin Slaatto.

Performance Hvalstrand, Martin Slaatto.

Konsepttekst for kunstnerisk intervensjon, AMIFF Harstad 19. - 22. oktober, 2017

Brynjar Bjerkem - Programsjef, TrAP

"Lys i bevegelse" er et intervensjonsprosjekt i Harstads byrom i anledning årets festival. Det er på sin plass at når det også er en filmfestival  som samtidig interveneres og utvides, så handler prosjektet om lys - ja om lys, flyktighet og forflytning., om mennesker i bevegelse. For lys er også det livgivende mediet i filmprojeksjon, slik forøvrig luft er det for forflytning av lyd. Lys har til evig tid vært menneskers vis å kontrollere sine omgivelser på. Lyset fortrenger kaos og fremmer felleskap. Sollyset er vår livgivende kraft, gitt oss av den naturen vi springer ut fra. Men finnes det et mørkt lys, et nattens lys, et lys vi hverken kan kontrollere eller utnytte? Månelyset har alltid hatt en sterk og mørk tiltrekningskraft, både som en komplementær til sollyset og som bilde på det mørke i oss selv. Nordlys er allikevel i en særstilling. På en skyfri vinternatt kan nordlyset flamme i overlappende slør av farger, som et mykt teppe som favner om deg eller som et heftig slyngende bånd ut i det endeløse verdensrommet. Det er et forførende syn, og en opplevelse stadig flere oppsøker det nordlige Norge vinterstid for å erfare. Nå vet vi at nordlyset oppstår ut av solvind, hvor elektromagnetiske partikler slynget ut fra Solen treffer Jordas atmosfære og avgir energi. Det er forholdsvis nylig og mulig kjedelig kunnskap. Men selv i dag møter vi mennesker som har vokst opp med utrygge andre fortellinger om egenskapene til dette nattens lys. Barn har vokst opp med å vite at en ikke skal gå under nordlyset alene og heller ikke fornærme det, siden nordlyset kan ta barn. Dette urovekkende lyset som vi ser vandre over himmelen har en parallell i nord-europeisk folketro, i beskrivelsen av Aasgaardsreien - Joulogadze på samisk - og gjenkjennelig i den tyske fortellingen om die Wütende Heer / die Wilde Jagd. I tiden før og under jul kunne en oppleve å se et folkeferd bevege seg over nordhimmelen, satt sammen av krigere, gjenferd og underjordiske. Dette følget var bestemt et utrygt syn å få, siden følget fort tok deg med, skulle du ikke ha forberedt deg godt til midtvinter. En kan godt tenke seg uroen folk følte for at dette følget skulle komme til syne, vandrende i det flammende lyset. Utysker skal en passe seg for, men også for vandrende folk, synes fortellingen å si oss. Historien om die Wütende Heer skriver seg mulig tilbake til den europeiske folkevandringstiden, med mange folkegrupper på flukt fra konflikter i øst. For fastboende har vandrende folk alltid føltes truende. Vi kjenner samtalen. 

Still from Lilith, Michel Pavlou

Still from Lilith, Michel Pavlou

Vi har latt oss inspirere av fortellingen om nordlyset - og at det vandrer folk i lyset. Vi har invitert to kunstnerne; Michel Pavlou og Martin Slaatto, til å gjøre intervensjoner som forbinder lys og mennesker i vandring, hver for seg og i fellesskap.   

Martin Slaattos arbeid vil finne sted på Harstad kino under åpningsarrangementet i dialog med kortfilmen til Michel Pavlou "The Diving Board", og fortsette ut i foajeen og utendørs, som en performance improvisert og sprunget ut av Slaattos konsept Transporteringdans. Stikkordene er migrasjon, bevegelse, paradis og velstand - og et enkelt ønske om å være sammen, leve sammen, krangle sammen. Michel Pavlou gir oss to videoinstallasjoner i Harstads byrom på fasader i nærhet til kinoen, Lilith og Cross Road. Pavlous arbeider preges av lysintensitet, arkitektur og menneskers plass i byrommet. Gjennom narrativ og komposisjon preges bildene av lys og rytme, for slik å samhandle med byens egen topologi og kronologiske flyt, med mål å skape en historisk tematisk samtidighet for oss som er til stede. 

Performance Martin Slaatto,  Light of the city . Foto Marek Jančúch.

Performance Martin Slaatto, Light of the city. Foto Marek Jančúch.

Brynjar har med forskjellig intensitet arbeidet med kuratering av filmprogram i drøye 20 år, mest omfattende som programansvarlig hos Film Fra Sør i tidsrommet 1995-97 og senere som del av samme festivals programråd til og med 2012. Senest har han gjennom sin nåværerende arbeidsplass TrAP satt sammen korresponderende filmprogram på Cinemateket i Bergen til utstillingene Mother Tongue (2015) og Transcultural Flux (2016) og kuratert programserier til Kortfilmfestivalen (2016) og Performance Art Oslo 2016. Han var co-kurator for utstilling med Apichatpong Weerasethakul på Stenersenmuseet i 2013. 

Martin Slaatto er født i Norge og er utdannet danser og skuespiller fra London og Oslo. Han har erfaring som utøvende kunstner siden 1973 og foretrekker gjerne arenaer utendørs. Prosjektene hans befinner seg i brytningen mellom dans, teater, performance og installasjon. Gjennom gruppeprosjekter bruker han ulike bevegelsesmåter, stillinger og sinnstilstander for å skape refleksjon rundt kroppsbevegelse. 

Michel Pavlou er født i Hellas og har sin utdanning i økonomi og visuell kunst fra Strasbourg og Nancy. Han arbeider fra flere land og har vært en av grunnleggerne av kunstnerinitiativet Atopia i Oslo.  Over de siste ti årene har arbeidene hans utforsket forholdet mellom fiksjon og det dokumentariske, mellom det virtuelle og det faktiske. Gjennom bilder utforske han denne gjensidigheten. 

Kunstnerne jobbet først sammen under dette konseptet under markedsfestivalen Dobrý trh  i Bratislava i 2016. Den gang var fortellingen om et lysfenomen de fleste i publikum aldri hadde opplevd. Med å nå vise arbeidene i Harstad kan en trygt hevde å ha brakt prosjektet "hjem". 

IMG_8032 (1).JPG

Test av Lilith i Harstad.


Information in english

With Michel Pavlou and  Martin Slaatto, curated by Brynjar Bjerkem

This project is a collaboration between AMIFF and the producer TrAP (trap.no)

The Diving Board + performance // Thursday 19. 19.00-21.00 // See opening event //Harstad Kino // Kr 110,- .

Curator and art talk // Harstad Kino // Thursday 19. october at 21.45 // Free

Videoinstallations "Lilith" and "Cross Road" // Outdoors in the city (Scandic and Hårek) //Thursday 19.-  sunday 22., in Loop

THE MOVEMENT OF LIGHT

Conceptual text for an artistic intervention, AMIFF Harstad 19. - 22. oktober, 2017
Brynjar Bjerkem - Artistic programme manager, TrAP

Light has forever been humanity´s way to control its environment. Light displaces chaos
and promotes unity. Sunlight is our life-giving force, given us by the nature we spring
from. However is there a dark light, a light of night, a light we neither may control nor
exploit? The moonlight has always had a strong and dark attraction, both as a
complementary to sunlight and as a mirror to darkness in us. The northern light still has
a particular position. It can rarely be experienced as far south as Bratislava and appears
stronger the closer one is to the magnetic poles. On a clear winter night in northernmost Europe the northern light may flame in an overlapping shroud of colours across the full sky, appear as a soft veil surrounding you or as a vehement ribbon into endless space. It is a seductive sight and an experience an increasing number of visitors seek out in Norway in winter. Luck is required, as the northern light never will be controlled, and rarely be predicted. We now know the light to arise from solar wind, where electro-magnetic particles are slung out of the Sun to hit the Earth´s atmosphere and emit energy. That´s fairly recent
and possibly fairly boring knowledge. Even today we meet people who grew up with
uncanny explanations of this light of night. Children have grown up to learn that one
should not walk under the northern light alone, and be careful not to insult it, as the
northern light may grab children on its way. This disturbing light we may see wander the sky has its parallel in northern European folklore, in the narration of Aasgaardsreien - Jouldaze in Sami language - and in the Germanic story about die Wütende Heer and die Wilde Jagd. In the time before and during Christmas one may experience the sight of a parade of warriors, phantoms and goblins move across the northern sky. This parade was definitely a bad sight to behold, as the creatures could easily take you along, should your preparations for mid-winter be somehow lacking. It is easy to imagine the unease people had for this parade to appear, wandering in the flaming light. Creatures are to behold, - as is wandering people, the story seems to tell. The story about die Wütende Heer possibly originates from the historic European Migration Period with groups of people escaping conflicts in the East. For a residential population wandering people has always appeared as a threat.

We have been inspired by the story of the northern light - and that there may be
people wandering in the light. We bring two artists from Norway, - Michel Pavlou and
Martin Slaatto, to do interventions in Harstad on AMIFF that connect light to humans on the move, in separate projects and in collaboration.

Martin Slaatto´s work will take place during the opening of the festival on thursdayin connection with a screening of "The Diving Board" by Michel Pavlou, after the opening film. It will start in the cinema and continue outside in the city, as a performance improvised and arising from Slaattos concept of Transporting Dance. Keywords are migration, movement, paradise and wealth- and a simple wish to be together, live together and fight together. Michel Pavlou presents a series of video installations, spread out through Harstad city on walls close to the cinema, Lilith and Cross Road. Pavlou´s works are characterised by intensity of light, architecture and the search for people´s place inside a city landscape. Through narrative and composition his images are characterised by light and rhythm, in order to interact with the topology of the city itself and its chronological flow - and make the visitor experience her / his own historical simultaneity in the world.

Martin Slaatto is born in Norway and has his education as a dancer and stage actor from
London and Oslo. His experience as practicing artist goes back to 1973 and he usually
prefers to work outdoor arenas. His projects are at the intersection between dance,
theatre, performance and installation. Through group projects he uses different ways of
movement, positions and moods to generate reflection around body and movement.

Michel Pavlou is born in Greece and has his education in economy and visual arts from
Strasbourg and Nancy. He is based in several countries and is one of the founders of the
artist initiative Atopia in Oslo. Over the last decade his work has mainly explored the
relationship between fiction and documentary, the real and the virtual, examining this
mutuality through images.