Back to All Events

ARCTIC URBANISM


Photo: Knut Åsdam, from the film "Egress" (2013)

Photo: Knut Åsdam, from the film "Egress" (2013)

For information in English, please scroll down

Arctic Urbanism
Paneldiskusjon, med tilhørende filmprogram før
Harstad Kino, lørdag 29. oktober, kl 19.25
Kr 90,- / Gratis med festivalpass, men billett må hentes ut på Harstad Kino

I forbindelse med Arctic Moving Image & Film Festival har den Tromsøbaserte kuratoren Hanne Hammer Stien kuratert et todelt kunstprosjekt som består av et bestillingsverket ‘du mah heures pah maj’ av Georgia Munnik og et filmprogram med Knut Åsdam, med påfølgende debatt under tittelen Arktisk urbanisme.

Arctic Urbanism (Arktisk urbanisme):
Debatt med Knut Åsdam, Tone Huse og Scott McKenzie, ledet av Hanne Hammer Stien

Filmene til Knut Åsdam gjør det tydelig at vi mennesker står i en relasjon til- og interagerer med omgivelsene våre. Både arkitektur og språk, men også teknologi er med på å forme hvordan vi forholder oss til hverandre og til den verden som omgir oss. Måten vi innretter byer på i dag, og kapitalismens innvirkning på denne innretningen har stor betydning for hvordan det er å være menneske. De stedene Åsdam har benyttet som råmateriale i filmene sine så langt, som for eksempel London, kjennes likevel veldig langt fra Arktis. Likevel er det noen av de samme mekanismene som gjør seg gjeldene når det gjelder formasjonen av byer og landskap i Arktis, som Åsdam sirkler inn når han undersøker urbane samfunn i Europa. Den fremmedgjøringen som karakterene i Åsdams filmer føler på står også i kontrast til en romantisk fremstilling av menneskene i Arktis, der menneskenes nærhet til naturen er en gjennomgripende faktor. Ser vi nærmere på kunst knyttet til Arktis så fremstår det som om de strukturene Åsdam så fengslende beskriver er fraværende i Arktis (Subarktis), eller ikke har noe med dette området å gjøre. Er det virkelig slik? I en debatt under tittelen Arktisk urbanisme har kurator Hanne Hammer Stien invitert samfunnsgeograf Tone Huse, filmviter Scott McKenzie og Knut Åsdam til å reflketere over disse spørsmålene.

Foto: Mari Hildung

Foto: Mari Hildung

Hanne Hammer Stien er utdannet kunsthistoriker fra UiT Norges arktiske universitet (2004). Som frilans kurator og skribent bosatt i Tromsø er hun opptatt av å stille spørsmålstegn til romantiske ideer knyttet til landskapet i nord og menneskene som bor her. Relasjoner mellom samtid og fortid er ofte omdreiningspunkt for Stiens kuratoriske prosjekter som både tar for samtidskunst og historisk kunst. Stien underviser i teori på MA-programmet ved Kunstakademiet i Tromsø og fra juli 2016 til juli 2017 er hun daglig leder ved Polarmuseet i Tromsø. Stien har redigert antologien Vit at jeg elsker deg – Om kunst og sted, som ble utgitt av Orkana Forlag i 2015. Stien sitter i styret til Stiftelsen Kunstkritikk og Nordnorsk Kunstnersenter, og hun er medlem av det kunstneriske rådet til Lofoten International Art Festival (LIAF).

 

INFORMATION IN ENGLISH

Filmprogramme og panel discussion:
Saturday 29 October, 19.25
Venue: Harstad Kino.
NOK 90,- / Free with festival pass, but ticket will need to be collected at the venue

As part of the Arctic Moving Image & Film Festival, Tromsø-based curator Hanne Hammer Stien has curated a two-part art project consisting of the commissioned work ‘du mah heures pah maj’ by Georgia Munnik and a film programme with films by Knut Åsdam, followed by a debate entitled Arctic urbanism.

Arctic urbanism:

Debate involving artist Knut Åsdam, human geographer Tone Huse and film scholar Scott McKenzie, moderated by Hanne Hammer Stien

Knut Åsdam’s films make it clear that us humans have a relational connection to and interaction with our surroundings. Architecture, language and also technology play a part in shaping how we relate to each other and to the world surrounding us. The way we organize cities today, and the part capitalism plays in this, has a major impact on what it’s like to be human. However, the places Åsdam has used in his films to date, such as London, still feel far removed from the Arctic. Nevertheless, some of the same mechanisms are still relevant when it comes to the formation of towns and landscapes in the Arctic, which Åsdam encircles when he e’du mah heures pah maj’amines urban societies in Europe. The alienation that the characters in Åsdam’s films feel is also in stark contrast to the romantic presentation of the people in the Arctic, where an important factor is the people’s closeness to nature. If we take a closer look at art associated with the Arctic, it appears as if all the structures Åsdam describes so compellingly are absent in the Arctic (Subarctic) or are unrelated to this area. Is this really the case? In order to reflect on these questions, curator Hanne Hammer Stien has invited human geographer Tone Homes, film scholar Scott McKenzie and Knut Åsdam to participate in a debate entitled Arctic urbanism.

Foto: Mari Hildung

Foto: Mari Hildung

Hanne Hammer Stien graduated as an art historian from UiT The Arctic University of Norway (2004). As a freelance curator and writer living in Tromsø, she has an interest in asking questions about the romantic ideas associated with the landscape in the north and the people who live here. Relations between past and present are often a theme of Stien’s curatorial projects, which feature both contemporary and historical art. Stien lectures in theory in the MA programme at the Academy of Contemporary Art and Creative Writing in Tromsø and is acting Manager of the Polar Museum in Tromsø (July 2016 to July 2017). Stien edited the anthology Vit at jeg elsker deg – Om kunst og sted (Know that I love you: About art and place), which was published by Orkana Forlag in 2015. Stien is on the Board of Stiftelsen Kunstkritikk (The Norwegian Art Criticism Foundation) and is a member of the Artistic Advisory Board of the Lofoten International Art Festival (LIAF).

Earlier Event: October 29
KNUT ÅSDAM FILM PROGRAMME
Later Event: October 29
THE DAY AFTER TOMORROW