LARS LAUMANN

IMG_1586.JPG

For information in English, please scroll down.

Lars Laumann (f. 1975) er en av Norges mest anerkjente kunstnere internasjonalt. Etter mange år i utlandet er han nå basert i sin fødeby Brønnøysund.  Hans filmer og installasjoner bryter ned grenser mellom dokumentar og iscenesettelse, lånt og skapt, fiksjon og fakta. Gjennom å filme, redigere og sammenstille funnet materiale og erfarte fortellinger, skaper Laumann virtuose filmcollager med et omfattende persongalleri. Han henter sin inspirasjon fra populærkulturens utkanter og utforsker mennesker som befinner seg utenfor normen. 

Tvetydighet og det usikre angir grunntonen i hans filmer. Med et globalt blikk på så vel populærkulturelle ikoner som samtidige politiske forhold, belyser han de mer komplekse kreftene i vår kultur. Lars har bl.a. blitt vist ved prestisjetunge institusjoner som MoMA og New Museum i New York, samt Kunsthalle Basel og Tate Modern. I Norge har han bl.a. vært presentert på Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley og Kunstnernes Hus, og i 2017 var han nominert til Lorck Schives kunstpris. AMIFF 2018 vil presentere en retrospektiv av Laumanns filmer.

//Lars Laumann (born 1975) is one of Norway's most renowned artists internationally. After many years abroad, he is now again based in his birthplace Brønnøysund. His films and installations break down boundaries between documentary and staged, borrowed and created, fiction and fact. Through filming, editing and compiling found material and lived experiences, Laumann creates virtuoso film collages with an extensive personal gallery. Laumann is attracted to the outskirts of popular culture and explores people who live outside the norm, on the margins of the margins. Ambiguity and uncertainty characterize his films. With a global look on popular cultural, icons as well as contemporary political conditions, he illustrates the more complex forces in our culture. Lars has been featured at prestigious institutions like MoMA and New Museum in New York, as well as Kunsthalle Basel and Tate Modern. In Norway he has been presented at the National Museum, Astrup Fearnley and the Artists' House, and in 2017 he was nominated for Lorck Schive's art prize. AMIFF 2018 will present a retrospective of Laumann's films.


Helene Hokland